PODMIENKY PRISTAVENIA VOZIDLA    
OBJEDNAJTE SA ONLINE NA KONTROLU VOZIDLA
  NÁJDETE NÁS V DRUTECHNE
 

Spoločnosť XAMAX, spol. s r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú premávku a pozemné komunikácie v Bratislave zo dňa 13. 8. 2008 zabezpečuje vykonávanie činnosti kontroly originality vozidiel na pracovisku typu: A, pre kategóriu vozidiel L, M, N, O, T, R podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách a o zmene doplnení niektorých zákonov.

 

   Naša firma Vám ponúka tieto služby:

kontrola originality vozidiel
  prihlasovanie motorových vozidiel
  poisťovanie motorových vozidiel
  schvaľovanie technickej spôsobilosti vozidiel
 

KONTROLA ORIGINALITY VOZIDLA

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.   viac

 

AKÉ DOKLADY TREBA PREDLOŽIŤ NA KONTROLU ORIGINALITY ?

Vozidlo evidované v SR:
- Osvedčenie o evidenciii vozidla "OEV", v prípade že vozidlo má vydaný technický preukaz "TP" treba predložit TP aj OEV
- občiansky preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla prípade firmy, údaje firmy

Individuálne dovezené vozidlo:
- Osvedčenie o evidencii, prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované
- Doklad o nadobudnutí vozidla - faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu
- Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín
- Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, dovezeného, alebo prestavaného, alebo protokol o technickej kontrole vozidla, ak ide o uznanie typového schválenia ES s hodnotením- spôsobilé

POZOR!   
Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).

 

V AKOM STAVE TREBA PRISTAVIŤ VOZIDLO NA KO ?

Výlučne v čistom stave!!    Interiér, exteriér, priestor v oblasti VIN čísla, motor + podvozok.


HOME
      TECHNOLÓGIE       FAQ       CENNÍK       OBJEDNÁVKA      KONTAKT

 

 

PARTNERI

partneri

 

 

  XAMAX, s.r.o.

 

  Trenčianska 57

  821 09 BRATISLAVA
  +421 2 5564 3761

  +421 911 556 437
  E-mail: autoxamax@autoxamax.sk

 

  SME ČLENOM ZDRUŽENIA

 

  PRACOVNÉ HODINY:
  PO-ŠT:     8.00 - 12.00 hod
                 12.30 - 16.00 hod

  PIATOK:   8.00 - 12.00 hod
                 12.30 - 15.00 hod

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

wewedesign
 
acvv Mustang club Slovakia 6070 Gut gut Renault classic club